سيستم پروانه ساخت بافت هاي فرسوده(سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور)
________________________________________________سيستم نتايج شمارش آرا انتخابات به تفكيك شعب (وزارت كشور)
________________________________________________سيستم بانك اطلاعاتي مشخصات توليد كنندگان دارو و تجهيزات و واكسن و...(سازمان دامپزشكي كل كشور)
________________________________________________سيستم سهامداران وپرسنل شركت(دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك)
________________________________________________سيستم ثبت اختراع ( دبير خانه شوراي عالي انفورماتيك)
________________________________________________سيستم ارتباط با ما(دفتر هيئت دولت)
________________________________________________سيستم پيش نويس پيشنهادات(دفتر هيئت دولت)
________________________________________________سيستم پروفايل اساتيد (دانشگاه پيام نور)
________________________________________________سيستم بانك اطلاعات دفاتر( سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران)
________________________________________________سيستم بانك اطلاعات صحنه( سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران)
________________________________________________سيستم كانون هاي فرهنگي اجتماعي بانوان (وزارت كشور)
________________________________________________نظام ارزيابي شهرداري (سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور)
________________________________________________نظام ارزيابي دهياري (سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور)
________________________________________________سيستم ثبت شكايات وبررسي(سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور)
________________________________________________سيستم فرصت هاي سرمايه گزاري (سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور)
________________________________________________سيستم خبرگزاري روستا (سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور)
________________________________________________سيستم خبرگزاري شهر (سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور)
________________________________________________سيستم آمار هيئتها( سازمان ورزش و جوانان)
________________________________________________
سيستم آمار هيئتها


سيستم انتقاد پيشنهاد( سازمان ورزش و جوانان)
________________________________________________
سيستم انتقاد پيشنهاد


ثبت شكايات( سازمان ورزش و جوانان)
________________________________________________
ثبت شكايات


سيستم ثبت اماكن( سازمان ورزش و جوانان)
________________________________________________
سيستم ثبت اماكن


سيستم كسب مجوز بهره برداري باشگاه(كميسيون ماده 5)( سازمان ورزش و جوانان)
________________________________________________سيستم محتواي ديجيتال ملي (دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني)
________________________________________________سيستم ارتباطات مردمي (وزارت آموزش وپرورش)
________________________________________________سامانه استخدام (شركت خدمات انفورماتيك)
________________________________________________سيستم سازمان هاي مردم نهاد (وزارت كشور)
________________________________________________سامانه نمايندگيهاي فروش شهرستانها (شركت فراگستر تجارت ايرانيان)
________________________________________________سستم اعلانات وپيگيري شكايات (سازمان بازرسي كل كشور)
________________________________________________سيستم بانك اطلاعات اشخاص( سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران)
________________________________________________سيستم صدور تاييد فني نرم افزار (شوراي عالي انفورماتيك)
________________________________________________سيستم بيمه درمان ايرانيان (سازمان بيمه خدمات درماني)
________________________________________________سيستم اطلاع رساني و نظر سنجي مصوبات(دفتر هيئت دولت)
________________________________________________سامانه تقاضاي تاسيس و صدور پروانه تشكل هاي موضوع قانون فعاليت (وزارت كشور)
________________________________________________سامانه ثبت كمكهاي دستگاههاي دولتي به افراد حقيقي وحقوقي (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور)
________________________________________________