دوشنبه 28 فروردين 1391 قابليت هاي پورتال سيگما (كلي)


- سيستم مديريت محتوا جهت ايجاد زيرسايت‌هاي داراي قابليت اطلاع‌رساني (CMS)
- سيستم تحريريه و گردش اخبار جهت ايجاد زيرسايت‌هاي خبرگزاري (News System)
- سيستم برنامه‌ساز و فرم‌ساز جهت ايجاد زيرسايت‌هاي ارائه خدمات الكترونيكي (Application and Form Builder)
-سيستم گزارش‌ساز جهت ايجاد گزارش‌هاي مختلف روي اطلاعات موجود در زيرسايت‌هاي خدمات الكترونيكي (Report Generator)
- سيستم يكپارچه‌سازي با ساير سيستم جهت اتصال به ساير نرم‌افزارها و بانك‌هاي اطلاعاتي داخل و خارج سازماني (EAI)
- سيستم فروشگاه الكترونيكي جهت ايجاد زيرسايت‌هاي عرضه و فروش الكترونيكي كالاها با امكان پرداخت الكترونيكي (E-Shop)
- سيستم مديريت فرآيندهاي سازمان و گردش‌كار جهت اتوماسيون فرآيندهاي داخل و بيرون سازماني (BPMS, Workflow)
 
امتیاز دهی