• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
عملیات انتقال گاز
عملیات انتقال گاز مناطق
URL: http://


منطقه یک عملیات انتقال گاز : http://www.nigc-zone1.ir/Portal/Home
منطقه چهار عملیات انتقال گاز : http://www.nigc-dist4.ir/Portal/Home
منطقه پنج عملیات انتقال گاز : http://www.nigc-dist5.ir/Portal/Home
منطقه شش عملیات انتقال گاز : http://www.nigc-dist6.ir/Portal/Home
منطقه هفت عملیات انتقال گاز : http://www.nigc-dist7.ir/Portal/Home
منطقه ده عملیات انتقال گاز : http://www.nigc-dist10.ir/Portal/Home

 
 
امتیاز دهی